......................................................................................................................................................................................................................
 Stamnos (Blue Nylon)  Embroidery on nylon  20 x 14 x 7/8 inches

Stamnos (Blue Nylon)

Embroidery on nylon

20 x 14 x 7/8 inches

Stamnos (Blue Nylon)

Embroidery on nylon

20 x 14 x 7/8 inches

 Stamnos (Blue Nylon)  Embroidery on nylon  20 x 14 x 7/8 inches