......................................................................................................................................................................................................................
 Mountain Mirror, 2014  Flatbed print on mirror, mahogany frame  15-3/4 x 12-3/4 x 1 inches

Mountain Mirror, 2014

Flatbed print on mirror, mahogany frame

15-3/4 x 12-3/4 x 1 inches

Mountain Mirror, 2014

Flatbed print on mirror, mahogany frame

15-3/4 x 12-3/4 x 1 inches

 Mountain Mirror, 2014  Flatbed print on mirror, mahogany frame  15-3/4 x 12-3/4 x 1 inches